Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/sites/web/ld-elektrobe/www/core/system/core/functions.php on line 299

Notice: Undefined variable: cmstext in /data/sites/web/ld-elektrobe/www/core/trinch_cmsv.php on line 382
Algemene voorwaarden - LD-Elektro

Unieke Service!

Elektriciteitsplannen of storing?


Contacteers ons meteen


7 dagen op 7, 24 uur op 24


+32 474/83.52.78

Algemene voorwaarden

• Offertes en prijslijsten worden als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.

• De leveringsdatum wordt slechts ter inlichting gegeven: hij verbindt ons nergens toe. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het opzeggen van het contract door de medecontractant of tot een prijsvermindering, schadevergoeding, intresten of moratoire intresten.

• De leveringsplaats moet bereikbaar zijn voor onze voertuigen; zo niet zullen er bijkomende kosten aangerekend worden.

• Alle bezwaren en opmerkingen moeten ons bekend gemaakt worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen volgend op de aankoop of levering.

• Onze waren reizen op risico van de bestemmeling, zelfs bij levering franco.

• Onze verantwoordelijkheid overschrijdt nooit de waarborg die de leveranciers aan ons toekennen.

• Indien geen vervaldag vermeld is, zijn onze facturen draagbaar en contant betaalbaar te Roeselare.

• De opeisbaarheid van één factuur wegens niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag, brengt onmiddellijk de opeisbaarheid mee van alle latere facturen.

• De op vervaldag niet vereffende facturen brengen intresten van 1,5% per maand op en dit zonder aanmaning en zullen automatisch met 20% verhoogd worden met een minimum van 38 EUR. Als forfaitair en onverminderbaar strafbeding.

• Checks en wissels en andere wijzen van betaling wijzigen de plaats van betaling niet.

• Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

• Clausule van eigendomsbehoud. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

• Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

• Bij betwisting zijn de Rechtbanken van arrondissement Brugge bevoegd. • Voor rekeningen beneden de 25 EUR. Netto, 4 EUR. facturatiekosten.

• Door het louter feit met ons te contacteren, verklaart de medecontractant zich akkoord met onze algemene voorwaarden met uitsluiting van de zijne en dit zonder enig voorbehoud.